regulamin

wyprawy rowerowej dla uczniów Zespołu Szkół w Krynicznie, ul. Szkolna 6

 Podstawy prawne: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 oraz z 2009 r. Nr 139, poz. 1130).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. Nr 101, poz. 1095).

4. Ustawa – Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 98 poz. 602 ze zmianami).

 Przepisy ogólne: 

1. Kierownik wycieczki zobowiązany jest do przygotowania wymaganej

dokumentacji zawierającej: listę uczestników, opracowaną trasę, program.

2. Przed wyjazdem należy zorganizować zebranie informacyjne na temat trasy,

zadań, warunków BHP i obowiązków uczestnika (regulamin wycieczek

rowerowych).

3. Zgodnie ze Statutem szkoły oraz Ustawą – Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. uczestników wycieczki obowiązuje całkowity zakaz picia napojów alkoholowych, palenia tytoniu oraz zażywania środków odurzających.

W przypadku stwierdzenia takiego faktu przez organizatorów lub uzasadnionych podejrzeń zostanie zastosowana procedura szkolna przewidziana w takich wypadkach.

4. Warunkiem uczestnictwa w wycieczce rowerowej jest spełnienie wszystkich

poniższych wymagań:

a. karta rowerowa/motorowerowa (uczestnik musi posiadać ją przy sobie

w trakcie wycieczki);

b. zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział w wycieczce;

c. kask rowerowy, sprawny technicznie rower;

d. prowiant i napoje na drogę, prowiant na ognisko;

e. brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce.

5. Przed wyruszeniem na trasę należy sprawdzić dokumenty i wyposażenie

uczestników oraz sprawność techniczną rowerów.

6. Grupę prowadzi kierownik, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać.

7. Liczba rowerzystów jadących w zwartej grupie – kolumnie nie może przekraczać  15 osób.

8. Odległości między rowerami powinny być takie, by możliwe było bezpieczne

hamowanie, tzn. 2-3 metry.

9. W przypadku zmęczenia, awarii lub złego samopoczucia każdy uczestnik

powinien poinformować kierownika i niezwłocznie zatrzymać się, usuwając

na prawą stronę z toru ruchu.

10. Podczas jazdy w lesie należy zwracać szczególną uwagę na gałęzie i wystające korzenie.

11. Zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy.

12. Będąc ostatnim w szyku, należy ostrzegać jadących z przodu o nadjeżdżających pojazdach.

13. Odpoczynki w trasie powinny następować po przejechaniu 10-15 km, ale nie jest to normą i zależy od możliwości grupy.

14. Łączna liczba przebytych kilometrów w ciągu jednego dnia nie powinna przekraczać  50.

15. Po zakończeniu wycieczki każdy uczestnik niezwłocznie udaje się do miejsca swojego zamieszkania lub innego miejsca wskazanego przez rodziców/opiekunów (pisemnie na formularzu zgody na udział w wycieczce).

16. Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu może spowodować konsekwencje  w postaci obniżenia oceny z zachowania i wykluczenia z późniejszych imprez turystyczno-krajoznawczych.

Zapoznałem/-łam się z regulaminem

…………………………………………………………………..

 

 


Dodaj komentarz