Podziel się:

Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej – Rzecznik Praw Pacjenta oczekuje wyjaśnień

wtorek 26th, Kwiecień 2016 / 22:59 Autor:

Czy możliwa jest jakakolwiek zmiana podejścia do pacjentów w Ośrodku Zdrowia w Wiszni Małej w sytuacji gdy Kierownik tegoż ośrodka, p. Bożena Kołpak w odpowiedzi na pismo interwencyjne naszej radnej, Marzanny Jurzysty-Ziętek (z marca b.r.) pisze tak:

W wyniku zainicjowanej przez Panią dyskusji zachodzi domniemanie, że mogło dojść do naruszenia art. 23 i 24 Kodeksu Cywilnego. Zostały naruszone dobra osobiste osób cywilnych, dobre imię, dobra opinia o osobie, godność poprzez umieszczenie niekorzystnych wpisów na stronie internetowej. Został naruszony art. 43 kc, podważono renomę i wizerunek osoby prawnej SP ZOZ. Osoby, które w swoich wpisach pomówiły lub znieważyły osoby, grupę osób, instytucję, osobę prawną, naraziły na utratę zaufania za pomocą środków masowego komunikowania, powinny mieć świadomość, że dopuściły się naruszenia art. 212kk i 216kk, i że czyn ten zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności na rok. Każdy z pracowników SP ZOZ, którego dobra zostały publicznie naruszone może wystąpić do sądu o zadośćuczynienie pieniężne lub zapłatę na cel społeczny. Występują przesłanki, że używanie obraźliwych wypowiedzi pod adresem firmy poprzez umieszczenie na stronie internetowej mogła czytać nieograniczona liczba osób, a to naraziło firmę na utratę zaufania i dobrego imienia. SP ZOZ w Wiszni Małej cieszy się zaufaniem i dobrą opinią wśród pacjentów, dowodem tego jest list z NFZ, który załączam. Grupy kilku osób z portalu społecznościowego nie można uznać za reprezentatywną grupę badawczą.

Po lekturze dokumentu, z którego pochodzi powyższy cytat (LINK), postanowiłem wspomóc naszą Radną w jej działaniach na rzecz poprawy jakości usług medycznych w naszej gminie i w dniu 15 kwietnia b.r. wysłałem do Biura Rzecznika Praw Pacjenta pismo następującej treści:

Dzień dobry

Chciałbym Państwa zainteresować dyskusją jaka się toczy od pewnego czasu w naszej gminie a dotyczącą Ośrodka Zdrowia w Wiszni Małej (SPZOZ Wisznia Mała, ul. Wrocławska 4A). Pacjenci są zrezygnowani i bezsilni czemu dają wyraz w komentarzach na portalach społecznościowych i nie tylko. Nawet działania radnej Marzanny Jurzysty Ziętek będącej równocześnie członkiem Rady Społecznej SPZOZ niewiele wniosły do sprawy poza próbą straszenia pacjentów (odpowiedź SPZOZ). Swoje doświadczenia z przychodnią opisałem w artykule: LINK

Dołączam materiały:

1. Opinie zebrane przez radną: załącznik
2. Pisma: pismo interwencyjne Marzanny Jurzysty-Ziętek ; odpowiedź SPZOZ
3. Komentarze do artykułu

Proszę o interwencję

Podpis

Ku mojemu zaskoczeniu,  bardzo szybko bo już po 10 dniach otrzymałem do wiadomości:

Szanowny Pani Wójcie

Rzecznik Praw Pacjenta otrzymał informację Pana Andrzeja Podreza z dnia 15 kwietnia 2016 r. (data wpływu), w sprawie podejrzenia nieprawidłowości w pracy Ośrodka Zdrowia w Wiszni Małej (SPZOZ Wisznia Mała, ul. Wrocławska 4A).

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 47 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.), mając na uwadze dobro pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ww. przychodni, przekazuję Panu pismo wnioskodawcy z prośbą o wskazanie czy konflikt dotyczący przychodni został rozwiązany a jeżeli tak to w jaki sposób.

Wyjaśnienia uprzejmie proszę przesłać na adres korespondencyjny Biura Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46,  01-171 Warszawa.

Z poważaniem

Marek Cytacki Główny Specjalista
Wydziału Interwencyjno-Poradniczego

BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA

odpowiedz


Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta. 2 października 2009 Prezes Rady Ministrów powołał na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta Panią Krystynę Barbarę Kozłowską.

Do zakresu działania Rzecznika należy:

  • prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
  • w sprawach cywilnych wykonywanie zadań określonych w art. 55;
  • opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;
  • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta;
  • opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;
  • współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;
  • przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
  • analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;
  • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.

Trzebnica24.eu – wieści z powiatu trzebnickiego

Dodaj komentarz

Skomentuj na Facebook-u

Obserwuj na Facebook-u

Archiwum