Wyłożenie do publicznego wglądu projektów MPZP PSARY I, MPZP SZYMANÓW

Wójt Gminy Wisznia Mała zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Psary o nazwie MPZP PSARY I oraz terenów połóżonych w obrębie Szymanów o nazwie MPZP SZYMANÓW wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Z projektami można się zapoznać w dniach od 29.11.2012 r. do 31.12.2012 r. w siedzibie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Szkolnej 1, 55-114 Wisznia Mała, od poniedziałku do piatku w godzinach 10:00 – 14:00 (w środy do godz. 16:00).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.12.2012r o godz. 10:00 w siedzibie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Szkolnej 1, 55-114 Wisznia Mała.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wisznia Mała z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.01.2013 r.

Na podstawie informacji z serwisu BIP Gminy Wisznia Mała. http://www.bip.wiszniamala.pl/webcm/home?op=displayTDocDocumentTemplate&id=9369&templateId=1
dostęp: 24.11.2012r., godz. 13:00

Comments are closed.