Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowań administracyjnych ws. budowy wałów na rz. Widawie

Wojewoda dolnośląski wydał dwa obwieszczenia, w których zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy wałów wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi na rzece Widawie m.in. na pograniczu gm. Wisznia Mała i m. Wrocławia.

Poniżej znajdują się odnośniki do obu zawiadomień, w których wyszczególniono działki, na których będzie prowadzona inwestycja :

Zawiadomienie nr IF-AB.7840.2.16.2014.JT2 z dn. 14 lipca 2014 – dot. części inwestycji pod nazwą: Komponent B3-2, rzeka Widawa od mostu kolejowego (ul. Krzywoustego) do ujścia do rzeki Odry, obiekty WWW nr 44.4; 44.5; 44.6; 45.4; 44.7; 44.8; 44.9; 44.10; 19; 42.2; 43.

Zawiadomienie nr IF-AB.7840.2.15.2014.JT2 z dn. 14 lipca 2014 – dot. części inwestycji pod nazwą: Budowa obiektów/urządzeń ochrony przeciwpowodziowej dla kanału przerzutowego Odra-Widawa i doliny Widawy wraz z przebudową obiektów mostowych. Odcinek B 3-2 storna lewa od mostu kolejowego w km 155.415 linii nr 143 Kalety – Wrocław Mikołajów do ujścia do Odry. Obiekty WWW nr 44.18; 44.17, 44.16, 44.15, 46.2, 42.3, 42.3.1

W myśl art. 10 § 1 kpa strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy oraz składania wniosków i uwag w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Wydziale Infrastruktury, pok. nr 2112 w godzinach pracy urzędu w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia w drodze publicznego obwieszczenia.

Obwieszczenia pobrano ze strony BIP Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dn. 28 lipca 2014. Wyżej wymienione obwieszczenia pojawiły się na stronie BIP gminy Wisznia Mała dn. 25 lipca 2014r.

Na postawie informacji na stronie BIP Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:
http://bip.duw.pl/download/2/4545/IF-AB78402152014JT2.pdf
http://bip.duw.pl/download/2/4543/IF-AB78402162014JT2.pdf
- dostęp 28 lipca 2014, godz. 9:30

 

Comments are closed.