Przystąpienie do sporządzenia MPZP PSARY PÓŁNOC

Wójt Gminy Wisznia Małą obwieszczeniem z dn. 10. sierpnia 2015r. zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia m.in. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Psary o nazwie MPZP PSARY POŁNOC.

Zgodnie z obwieszczeniem zainteresowani mogą składać wnioski do planów miejscowych na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała w terminie do 10 września 2015r.

Wniosek do planu powinien zawierać:

  • imię i nazwisko wnioskodawcy
  • adres wnioskodawcy
  • przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Jednocześnie Wójt zawiadamia o podjęciu prac nad opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko można składać:

  • w formie pisemnej lub
  • ustnie do protokołu
    - w siedzibie Urzędu Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała oraz
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres ug_wisznia@wiszniamala.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie do 10 września 2015r.

Poniżej treść cytowanego obwieszczenia:

Na podstawie serwisu BIP Gminy Wisznia Mała
http://www.bip.wiszniamala.pl/webcm/home?op=displayTDocDocumentTemplate&id=15304&templateId=1
dostęp: 22.  sierpnia 2015r. godz. 16L45

Comments are closed.