MPZP Psary Północ – ponowne wyłożenie planu, dyskusja publiczna, składanie uwag

Wójt Gminy Wisznia Mała zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. MPZP PSARY PÓŁNOC:

  • wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. MPZP PSARY PÓŁNOC wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
    - od 23 maja 2018 r. do 13 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała , pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu
  • dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami
    w dniu 13 czerwca 2018 r. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała, pokój nr 12
  • składania wniosków i uwag do wyłożonego projektu planu
    - w nieprzekraczalnym terminie do 26 czerwca 2018 r.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 39 ust 1. pkt 3 i art. 54, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mają możliwość składania uwag i wniosków.

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wisznia Mała z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek lub uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2018 r.

Dokumenty do pobrania:

Na podstawie informacji dostępnych na stronie BIP Gminy Wisznia Mała:
Obwieszczenie Wójta - http://bip.wiszniamala.pl/pobierz/29824.html
MPZP Psary Północ (tekst) - http://bip.wiszniamala.pl/pobierz/29845.html
MPZP Psary Północ (załącznik 1) - http://bip.wiszniamala.pl/pobierz/29846.html
Prognoza MPZP Psary Północ (tekst) - http://bip.wiszniamala.pl/pobierz/28723.html
Prognoza MPZP Psary Północ (załącznik 1) - http://bip.wiszniamala.pl/pobierz/28727.html

Comments are closed.