Wybory MRG 2018 – Wydłużony termin zgłaszania kandydatów

Obwieszczeniem z dn. 21.09.2018 r. Wójt Gminy Wisznia Mała informuje, że w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Wisznia Mała na I kadencję w okręgach wyborczych:

  • nr 1 – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach, ul. Główna 40;
  • nr 2 – Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi śląskiej w Krynicznie, ul. Szkolna 6;
  • nr 3 – Szkoła Podstawowa w Szewcach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szewcach, ul. Strzeszowska 7;

zgłoszono 4 kandydatów (na przypadające 4 mandaty). W związku z powyższym wydłużono czas na zgłoszenie kandydatów w wyżej wymienionych okręgach wyborczych do dnia 26.09.2018 r. (środa). Zgłoszenia kandydatów przyjmują dyrektorzy szkół w danym okręgu wyborczym, w siedzibie szkoły (sekretariat) do 26.09.2018 r. – codziennie w dni robocze w od godz. 10:00 do 13:00. Jeśli w wyżej wymienionych okręgach wyborczych, pomimo wydłużenia czasu na zgłoszenie kandydatów, nie zostaną zgłoszeni dodatkowi kandydaci, to wyborów w tych okręgach nie przeprowadza się. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

  • imię i nazwisko,
  • miejsce zamieszkania,
  • nazwę szkoły do której uczeń uczęszcza oraz klasę,
  • listę co najmniej 10 osób posiadających czynne prawo wyborcze do Młodzieżowej Rady, które popierają kandydaturę kandydata.

Ponadto do zgłoszenia obowiązkowo należy dołączyć:

  • podpisaną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych ucznia na udział w pracach Młodzieżowej Rady,
  • podpisaną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych ucznia (kandydata do Młodzieżowej Rady).

Wzory dokumentów:

Comments are closed.