Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej – 20.03.2019 (środa)

OBWIESZCZENIE
z dn. 11 lutego 2019 r.

o zarządzeniu Zebrania Wiejskiego sołectwa Psary
dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej 

Wójt Gminy Wisznia Mała podaje do wiadomości mieszkańców Sołectwa Psary, że na dzień 20 marca 2019 r. (środa) na godzinę 18:00 zostało zwołane Zebranie Wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie Wiejskie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Psarach, ul. Główna 40.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebranie i stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
 3. Zapoznanie zebranych z zasadami i trybem wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej określonymi w rozdziale 4 Statutu Sołectwa.
 4. Wybór (w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego.
 5. Przeprowadzenie wyboru Sołtysa:
  • przyjęcie zgłoszeń kandydatów na Sołtysa,
  • przeprowadzenie tajnego głosowania,
  • sporządzenie protokołu o wynikach głosowania,
  • ogłoszenie wyników wyborów.
 6. Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej:
  • ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej,
  • przyjęcie zgłoszeń kandydatów na członków Rady Sołeckiej,
  • przeprowadzenie tajnego głosowania,
  • sporządzenie protokołu o wynikach głosowania,
  • ogłoszenie wyników głosowania.
 7. Dyskusja i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie Zebrania Wiejskiego.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji (quorum), zebranie w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierwszego terminu zebrania.

II termin Zebrania Wiejskiego:
20. marca 2019 r. (środa) godz. 18:15.

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

Zebranie Wiejskie i Wybory zostanę przeprowadzone w oparciu o nowy Statut Sołectwa Psary uchwalony przez Radę Gminy Wisznia Mała uchwałą nr VIII/IV/52/19 z dn. 30.12.2019 r.

Wójt Gminy Wisznia Mała

Comments are closed.