Spotkanie z wójtem ws. rozbudowy szkoły podstawowej w Psarach

29. listopada 2011 roku z inicjatywy dyrektor szkoły podstawowej w Psarach – Elżbiety Komarzyńskiej doszło do spotania z wójtem gminy Wisznia Mała – Jakubem Bronowickim. W czasie spotkania z przedstawicielami rodziców, grona pedagogicznego, sołectw i pracowników gminy dyrektor szkoły zaprezentowana osiągnięcia uczniów  oraz plany związane z dalszą działalnością placówki.

Spotkanie rozpoczęła dyrektor szkoły zaznaczając, że placówka jest miejscem, w którym (mimo braków finansowych) nie brakuje chęci i determinacji do działania dla dobra dzieci. Zostało podkreślone duże oddanie grona pedagogicznego kształceniu uczniów nie tylko w ramach programowych zajęć lekcyjnych. Determinacja ta owocuje licznymi osiągnięciami uczniów szkoły w różnych dziedzinach edukacji. Szczególna uwaga została zwrócona na wyniki szóstoklasistów w sprawdzianach po VI klasie – w roku szkolnym 2010/2011 uczniowie (po raz drugi) uzyskali najwyższy wynik w Polsce (prezentacja ze spotkania załączona na końcu atrykułu).

Dyrektor szkoły podkreśliła, że szkoła stara się na własną rękę pozyskiwać sponsorów. Zwrócono uwagę na oddolną inicjatywę organizacji Charytatywnych Balów Andrzejkowych, z których dochód jest przekazywany na rzecz placówki. Działania te pomagają zaspokajać bieżące potrzeby szkoły oraz systematycznie ją doposażać. Nie są jednak w stanie rozwiązać największej bolączki – problemów lokalowych.

Z roku na rok do psarskiej podstawówki chodzi więcej dzieci. Budynek szkoły staje się niewystarczający do zaspokojenia podstawowych potrzeb lokalowych (sal lekcyjnych) nie mówiąc już o pracowniach specjalistycznych lub normowej sali gimnastycznej. Dyrektor zauważyła, że prawdopodobnie już w przyszłym roku konieczne będzie wprowadzenie zajęć w systemie zmianowym, jeśli warunki lokalowe szkoły się nie poprawią.

Następnie głos zabrał Jacek Wiszniowski – rodzic, architekt i autor koncepcji rozbudowy szkoły w Psarach. Dla obecnej liczby 160 uczniów przedstawił analizę potrzeb placówki, których zaspokojenie pomogłoby osiągnąć obowiązujące obenie w Polsce standardy lokalowe szkół. Podkreślono, że w psarskiej szkole brakuje nie tylko specjalistcznych sal dydaktycznych, ale również nie są spełnione podstawowe normy sanitarne (niedostateczna liczba ustępów, brak szatni) i przeciwpożarowe. Brakuje miejsca zarówno dla uczniów jaki i dla pedagogów.

Jako odpowiedź na przedstawione potrzeby p. Wiszniowski zaprezentował koncepcję modernizacji i rozbudowy szkoły (koncepcja załącznona na końcu artykułu).

I wariant zakłada budowę nowego skrzydła budynku szkoły wzdłuż ulicy Głównej. Placówka zyskałaby nowy oddział nauczania początkowego, bibliotekę, salę gimnastyczną wraz z koniecznym zapleczem socjalnym. Stary budynek mógłby wtedy pomieścić klasy 4-6, specjalistyczne sale lekcyjne i administrację. Jest to wariant najbardziej porządany z punktu widzenia szkoły, ale również całej społeczności Psar, Szymanowa i Krzyżanowic.

II wariant, o wiele bardziej okrojony, stanowi doraźny plan ratunkowy dla szkoły. Zakłada on wyłącznie przebudowę istniejącego budynku. Wygospodarowanie dodatkowych klas na poddaszu oraz powiększenie sali gimnastycznej (bez osiągnięcia optymalnych rozmiarów) kosztem jednej z sal lekcyjnych na 1. piętrze. Działanie takie tymczasowo zaradzi podstawowym potrzebom lokalowym szkoły, nie oferuje jednak sal specjalistycznych, biblioteki i standardowego zaplecza saniternego.

Podsumowując całą prezentację, dyrektor szkoły – Elżbieta Komarzyńska zaznaczyła, że budynek szkoły już teraz stanowi centrum społeczne Psar – odbywają się tu zebrania wiejskie, organizowane są zajęcia popołudniowe, mają siedzibę obwodowe komisje wyborcze.  Dlatego też rozbudowa szkoły przyniosłaby wymierne korzyści nie tylko szkole, ale całej społeczności lokalnej Psar, która w dalszym ciągu nie dysponuje innych budynkiem mogącym spełniać funkcje świetlicy wiejskiej.

Po prezentacji głos zabrał wójt gminy Jakub Bronowicki. Wyraził nadzieję, że kiedyś będzie można zrealizować marzenia szkoły. Zaznaczył też, że przebudowa szkoły niesie za sobą trudności związane z faktem figurowania obiektu w rejestrze zabytków. Zwrócił też uwagę, że możliwości finansowe gminy są ograniczone, ale należy rozmawiać o rozbudowie szkoły.

Wójt dodał, że na razie gmina przygotowana jest na wydatki rzędu 100 tyś. zł. W związku z tym wariant II zdaje się być bardziej realny, jeśli zostanie podzielony na dwa etapy: przebudowa poddasza na sale lekcyjne i powiekszenie sali gimnastycznej na 1. piętrze.

Na koniec wójt Bronowicki podkreślił swoje uznanie dla osiągnięć szkoły – uczniów i nauczycieli – oraz zapewnił, że docenia wszystkie starania przedstawione przez dyrektor Komarzyńską.

Dyrektor zapewniła, że całe grono pedagogiczne nie zaprzestanie wysiłków na rzecz jak najlepszego spełaniania swojej misji i liczy na wsparcie ze strony gminy.

Poniżej załączono materiały, które zostały zaprezentowane na spotkaniu.

Prezentacja multimedialna

Koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Psarach

Comments are closed.