Zebranie Wiejskie sołectwa Psary

Ponieższe informacje opracowano na podstawie Statutu sołectwa Psary. Mają one charakter wyłącznie poglądowy.

Zebranie Wiejskie sołectwa Psary jest organem uchwałodawczym sołectwa. Uchwały podejmowane przez Zebranie dotyczą wszystkich spraw należących do sołectwa.

Kompetencje Zebrania Wiejskiego

Wyłącznymi kompetencjami Zebrania Wiejskiego są:

  • wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie,
  • określenie przeznaczenia środków finansowych wydzielonych w budżecie gminy do dyspozycji sołectwa (m.in. fundusz sołecki),
  • określenie przeznaczenia innych środków mienia komunalnego przekazanych sołectwu oraz dochodów z tego źródła w ramach uprawnień przekazanych przez Radę Gminy,
  • wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska wystąpi organ gminy,
  • opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach lokalnych sołectwa o podstawowym znaczeniu (tworzenie, łączenie, podział i znoszenie jednostki pomocniczej).

Zwołanie Zebrania Wiejskiego

Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa lub na wniosek organów gminy w miarę potrzeb.

Dodatkowo Sołtys jest zobowiązany do zwołania Zebrania na pisemny wniosek 10% osób uprawnionych do udziału w Zebraniu. W takim przypadku Sołtys zobowiązany jest do zwołania Zebrania w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

O miejscu i terminie Zebrania Sołtys powiadamia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Obrady Zebrania Wiejskiego

Przewodniczący

Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a pod jego nieobecność – członek Rady Sołeckiej wskazany przez Sołtysa.

Osoba przewodnicząca obradom Zebrania Wiejskiego jest uprawniona do decydowania o:

  • kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,
  • udzieleniu głosu poza kolejnością,
  • określaniu ilości czasu przeznaczonego dla każdego mówcy,
  • odbieraniu głosu,
  •  zamknięciu dyskusji.

Ważność Zebrania Wiejskiego

Zebranie jest ważne, gdy wzięło w nim udział 50 uprawnionych. Jeśli w Zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców, Sołtys wyznacza ponowny termin zebrania za 15 minut. Zebranie przeprowadzone w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę jego członków.

Głosowanie i uprawnieni

Do głosowanie w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy. W praktyce oznacza to,  że do głosowania uprawnione są osoby, które w wyborach somorządowych są dopisane na stałe do listy wyborców na terenie sołectwa (zameldowanie na terenie sołectwa nie jest konieczne).

O ile ustawa o samorządzie gminnym lub niniejszy statut nie stanowią inaczej, uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają większością głosów osób uczestniczących w nim.

zebrał Maciej Lamasz