Statut sołectwa Psary

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 8 lutego 2019 r.
Poz. 896

UCHWAŁA NR VIII/IV/52/19
RADY GMINY WISZNIA MAŁA
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa PSARY

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa PSARY, Rada Gminy Wisznia Mała uchwala Statut Sołectwa PSARY w następującym brzmieniu:

STATUT SOŁECTWA PSARY

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Wisznia Mała,

2) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy,

3) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy,

4) Radzie Gminy- należy przez to rozumieć Radę Gminy,

5) Przewodniczącym Rady- należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy,

6) Radnym – należy przez to rozumieć Radnego Rady Gminy,

7) Sołectwie – należy przez to rozumieć Sołectwo PSARY w Gminie,

8) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Sołectwa PSARY w Gminie,

9) Statucie Gminy – należy przez to rozumieć Statut Gminy,

10) Sołtysie – należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa PSARY w Gminie,

11) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć organ wspomagający Sołtysa Sołectwa PSARY w Gminie,

12) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa PSARY w Gminie.

§ 2. Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa, w szczególności:

1) organizację i zadania organów Sołectwa,

2) zasady i tryb wyborów oraz odwoływania organów Sołectwa,

3) uprawnienia Sołectwa względem składników mienia komunalnego Gminy przekazanych mu w zarząd i do korzystania oraz zasady gospodarki finansowej Sołectwa,

4) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością organów Sołectwa.

§ 3. 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy.

2. Sołectwo nie posiada odrębnej od Gminy osobowości prawnej, a jego działalność prowadzona jest w ramach osobowości prawnej Gminy.

3. Obszar Sołectwa obejmuje wieś PSARY w Gminie.

4. Granice Sołectwa określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

5. Siedzibą organów Sołectwa jest wieś PSARY w Gminie.

Rozdział 2.
Zakres działania i zadania Sołectwa

§ 4. Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań gminy, z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców tego Sołectwa.

§ 5. 1. Do zadań Sołectwa należy:

1) podejmowanie inicjatyw i działań dotyczących:

a) współdziałania z policją i strażą pożarną w celu umacniania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze sołectwa,

b) współpracy z organizacjami i instytucjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy,

c) organizowania form aktywności kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej mieszkańców,

d) organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży,

e) pomocy społecznej, w szczególności poprzez sygnalizowanie potrzeb w zakresie organizowania konkretnych form pomocy społecznej,

2) tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich mieszkańców Sołectwa,

3) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy,

4) podtrzymywanie tradycji kulturowych na swoim terenie,

5) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

6) podejmowanie działań mających na celu poprawę warunków życia na wsi,

7) opracowywanie planów rozwoju oraz programów odnowy wsi, podejmowanie przedsięwzięć na rzecz odnowy wsi lub poprawy estetyki wsi,

8) opiniowanie spraw dotyczących Sołectwa, z którymi zwróci się Rada Gminy lub Wójt,

9) współpraca z komisjami działającymi w Radzie Gminy,

10) podejmowanie działań na rzecz środowiska naturalnego, a w szczególności utrzymania porządku i czystości na terenie Sołectwa oraz ochrony zieleni.

2. Wójt, w drodze zarządzenia, może powierzyć Sołectwu zarządzanie i korzystanie ze składników mienia komunalnego, położonego na terenie Sołectwa.

§ 6. Zadania określone w § 5 ust. 1 Sołectwo realizuje m.in. poprzez:

1) podejmowanie uchwał,

2) wydawanie opinii,

3) uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych,

4) przedstawianie organom gminy projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych,

5) współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami Sołectwa,

6) występowanie do organów Gminy z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza możliwości mieszkańców Sołectwa,

7) współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy,

8) współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Sołectwa.

Rozdział 3.
Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji

§ 7. Organami Sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie,

2) Sołtys.

§ 8. Działalność Sołtysa wspomagana jest przez Radę Sołecką.

§ 9. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach określonych w § 5 Statutu.

§ 10. 1. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.

2. Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze, w tym również osoby przebywające na terenie Sołectwa z zamiarem stałego pobytu bez zameldowania na stałe, a wpisane do stałego rejestru wyborców.

3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upoważnia w szczególności do:

1) zabierania głosu w dyskusji,

2) przedstawiania wniosków i projektów uchwał,

3) głosowania z zastrzeżeniem ust. 2,

4) składania oświadczeń, żądania zapisania do protokołu.

§ 11. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy,

2) na pisemny wniosek Rady Sołeckiej,

3) na pisemny wniosek co najmniej 10 % mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim z głosem stanowiącym,

4) na wniosek Wójta, Rady Gminy, Przewodniczącego Rady lub Radnego wybranego w okręgu, w którym leży Sołectwo.

2. Jeżeli Sołtys nie zwoła Zebrania Wiejskiego w przypadkach o których mowa w ust. 1 pkt. 2 – 4 w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku, zebranie zwołuje Wójt.

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje się w miarę potrzeb.

2. Informacje o terminie, miejscu i szczegółowym porządku obrad Zebrania Wiejskiego podaje się do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Sołectwa, przynajmniej na 5 dni przed planowanym terminem Zebrania Wiejskiego.

§ 13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w przypadku jego nieobecności lub rezygnacji z prowadzenia Zebrania Wiejskiego osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie.

2. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do:

1) decydowania o kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,

2) udzielania głosu poza kolejnością,

3) określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,

4) odebrania głosu,

5) zamknięcia dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,

6) żądania zachowania powagi od uczestników Zebrania Wiejskiego.

3. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.

§ 14. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu.

2. Zebranie Wiejskie uważa się za prawomocne, tj. uprawnione do wyborów Sołtysa i członków Rady Soleckiej oraz podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 10 % stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbędnego quorum, Zebranie Wiejskie w nowym terminie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

4. W nowym terminie Zebranie Wiejskie, może być zwołane nie wcześniej niż 15 minut po pierwszym terminie.

5. Zebranie Wiejskie zatwierdza proponowany porządek obrad lub dokonuje w nim zmian zwykłą większością głosów.

§ 15. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie bierze się pod uwagę.

2. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje Przewodniczący Zebrania Wiejskiego i podaje je do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Sołectwa.

3. Obrady Zebrania Wiejskiego protokołowane są przez uczestnika Zebrania Wiejskiego wyznaczonego przez Przewodniczącego Zebrania Wiejskiego.

4. Protokół powinien zawierać: porządek obrad zebrania, skrócony opis dyskusji, wnioski i uchwały wraz z adnotacją o sposobie i wyniku głosowania.

5. Protokół podpisuje Przewodniczący Zebrania Wiejskiego i protokolant. Protokół jest jawny i podlega udostępnieniu przez Sołtysa na każde żądanie mieszkańców Sołectwa, władz Gminy, mediów i innych zainteresowanych.

6. Kopię protokołu wraz z tekstami wniosków i uchwał oraz wynikami głosowania Sołtys przekazuje Radzie Gminy w terminie 7 dni od daty odbycia Zebrania Wiejskiego.

7. Osoby uprawnione do udziału w Zebraniu Wiejskim odnotowują swoją obecność na liście obecności w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista jest załącznikiem do protokołu z Zebrania.

§ 16. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa.

2. Do zadań Sołtysa należy:

1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,

2) zwoływanie Zebrania Wiejskiego,

3) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Sołeckiej,

4) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,

5) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,

6) działanie stosowne do ustaleń Zebrania Wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,

7) prowadzenie zarządu, administracji, gospodarki tymi składnikami mienia i środkami finansowymi, które Gmina przekazała Sołectwu do korzystania,

8) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa,

9) wykonywanie zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie obronności, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przeciwpowodziowej, inkasa niektórych podatków i opłat lokalnych, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków,

10) prowadzenie dokumentacji Sołectwa,

11) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Wójta,

12) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy poświęconych realizacji zadań gminy,

13) uczestniczenie w sesjach rady na zasadach określonych w statucie gminy;

14) składanie sprawozdania z wykonania rocznego planu finansowego;

15) składanie na zebraniu wiejskim rocznego sprawozdania ze swojej działalności oraz działalności rady sołeckiej;

16) współdziałanie z organami gminy w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji;

17) zgłaszanie wniosków do Rady Gminy;

18) tworzenie warunków do współpracy z innymi jednostkami pomocniczymi gminy;

19) inicjatywa w zakresie wniosku, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zmianami);

20) udzielanie pisemnych opinii na kierowane do sołectwa wnioski;

21) wywieszanie na tablicach ogłoszeń i w miejscach ogólnie dostępnych w sołectwie plakatów, komunikatów, ogłoszeń, zarządzeń oraz innych informacji przekazywanych przez organy gminy.

§ 17. 1. Rada Sołecka liczy od 3 do 5 osób. Liczbę członków Rady Sołeckiej ustala Zebranie Wiejskie bezpośrednio przed wyborami członków Rady Sołeckiej, w drodze głosowania.

2. Do głównych obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie Sołtysa w wykonywaniu jego zadań.

3. Do zadań Rady Sołeckiej należy w szczególności:

1) opiniowanie porządku obrad Zebrania Wiejskiego;

2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;

3) inicjatywa w zakresie wniosku, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zmianami).

§ 18. 1. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w kwartale.

2. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i przewodniczy im Sołtys. W przypadku nieobecności sołtysa posiedzenie prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej.

3. W posiedzeniu Rady Sołeckiej mogą uczestniczyć Radni wybrani w okręgu, w którym leży Sołectwo.W posiedzeniu mogą uczestniczyć także inne zaproszone osoby.

4. Członek Rady Sołeckiej wskazany przez Sołtysa lub osobę prowadzącą posiedzenie w jego zastępstwie sporządza protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej w przypadkach gdy w porządku posiedzenia Rady Sołeckiej przewidziane jest podejmowanie uchwał.

§ 19. 1. Dokumentacja Sołectwa zawiera w szczególności: Statut Sołectwa, uchwały Zebrania Wiejskiego,protokoły z Zebrań Wiejskich oraz posiedzeń Rady Sołeckiej, sprawozdania oraz korespondencję dotyczącą Sołectwa.

2. W terminie 30 dni od upływu kadencji Sołtys przekazuje dokumentację Sołectwa nowemu Sołtysowi.

Rozdział 4.
Zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 20. 1. Sołtys i Rada Sołecka wybierani są na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Gminy.

2. Wybory do organów Sołectwa odbywają się w ciągu 6 miesięcy od dnia wyborów do Rady Gminy.

3. Przedterminowe wybory do Rady Gminy z powodu jej rozwiązania lub odwołania nie powodują obowiązku dokonania wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

4. Po upływie kadencji Rady Gminy dotychczasowy Sołtys i Rada Sołecka sprawują swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo wybranego Sołtysa i Radę Sołecką.

§ 21. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są przez Zebranie Wiejskie w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Wybory zarządza Wójt, ustalając miejsce, dzień, godzinę rozpoczęcia wyborów. Zarządzenie w sprawie Zebrania Wiejskiego w sprawie wyborów podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń na terenie Sołectwa, w Urzędzie Gminy oraz na stronie www.wiszniamala.pl najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów.

3. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej przysługuje osobie, która spełnia kryteria określone w § 10 ust. 2.

§ 22. 1. Osoby uprawnione do głosowania potwierdzają udział w wyborach własnoręcznym podpisem na liście osób uprawnionych do głosowania.

2. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, wymagane jest uczestniczenie w wyborach co najmniej 10 % osób uprawnionych do głosowania.

3. W przypadku braku quorum określonego w ust. 2 wybory przeprowadza się po upływie 15 minut od zaplanowanego terminu ich rozpoczęcia, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 23. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie od 3 do 5 osób, wybranych w głosowaniu jawnym przez osoby uprawnione do głosowania.

2. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być kandydat w wyborach Sołtysa i do Rady Sołeckiej.

3. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego.

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przedstawienie trybu przeprowadzenia wyborów, zasad głosowania i ustalania ważności głosu oraz wyników wyborów,

2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

3) przygotowanie kart do głosowania i innych niezbędnych warunków do przeprowadzenia głosowania,

4) przeprowadzenie tajnego głosowania,

5) ustalenie wyników głosowania oraz ogłoszenie wyników wyborów,

6) sporządzenie protokołów z przeprowadzenia wyborów; protokół podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej,

7) przekazanie protokołów z przeprowadzenia wyborów niezwłocznie po zakończeniu głosowania do Wójta.

§ 24. 1. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej następuje w oddzielnych głosowaniach. Głosować można tylko osobiście.

2. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory Sołtysa.

3. Osoba zgłoszona jako kandydat w wyborach Sołtysa lub Rady Sołeckiej musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Zgoda musi być wyrażona osobiście.

§ 25. 1. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania, opieczętowanych pieczęcią Sołectwa.

2. Nazwiska kandydatów komisja skrutacyjna wpisuje na kartach do głosowania w kolejności alfabetycznej.

3. Kart do głosowania może być tylko tyle, ile osób bierze udział w głosowaniu, zgodnie z listą osób uprawnionych do głosowania.

4. Głosujący potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym podpisem na liście osób uprawnionych do głosowania.

§ 26. 1. Głosowanie w wyborach Sołtysa odbywa się przez postawienie na karcie do głosowania znaku „x” w kratce przy nazwisku co najwyżej jednego kandydata. Głos jest ważny, gdy na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce przy nazwisku jednego kandydata. Głos jest nieważny, gdy na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce przy nazwiskach dwóch lub więcej kandydatów lub nie postawiono go wcale.

2. W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata głosowanie odbywa się przez postawienie znaku „X” w kratce „TAK” lub „NIE” umieszczonych przy nazwisku kandydata.

3. Głosowanie w wyborach do Rady Sołeckiej odbywa się przez postawienie na karcie do głosowania znaku „x” w kratce przy nazwiskach tylu kandydatów, ilu członków liczyć będzie Rada Sołecka. Głos jest ważny, gdy na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce przy nazwiskach tylu kandydatów, ilu członków liczyć będzie Rada Sołecka lub przy mniejszej liczbie nazwisk kandydatów. Głos jest nieważny, gdy na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce przy większej liczbie nazwisk kandydatów niż liczba członków Rady Sołeckiej lub gdy nie postawiono go wcale.

§ 27. 1. Za wybranego Sołtysa uważa się tego kandydata, który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał określonej w ust. 1 liczby ważnie oddanych głosów przeprowadza się ponowne głosowanie.

3. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów.

4. W ponownym głosowaniu za wybranego uważa się tego kandydata, który otrzymał większą liczbę ważnie oddanych głosów.

5. W przypadku uzyskania przez kandydatów, o których mowa w ust. 3 równej liczby głosów,przeprowadza się losowanie. Losowanie przeprowadza przewodniczący komisji skrutacyjnej w ten sposób, że do koperty wkłada się kartki z imionami i nazwiskami kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów. Za wybranego uznaje się kandydata, którego kartę z imionami i nazwiskiem przewodniczący wyciągnie z koperty i odczyta jej treść.

§ 28. 1. Za wybranych do Rady Sołeckiej uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

2. W przypadku gdy w wyborach na członków Rady Sołeckiej liczba zgłoszonych kandydatów jest równa ustalonej liczbie członków Rady Sołeckiej głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych na członków Rady Sołeckiej uznaje się zgłoszonych kandydatów.

3. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez kandydatów do Rady Sołeckiej, w celu obsadzenia ostatniego przypadającego mandatu przeprowadza się losowanie. Losowanie przeprowadza przewodniczący komisji skrutacyjnej w ten sposób, że do koperty wkłada karty z imionami i nazwiskami kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów. Za wybranego uznaje się kandydata, którego kartę z imionami i nazwiskiem przewodniczący wyciągnie z koperty i odczyta jej treść.

§ 29. 1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów mieszkańcy Sołectwa mogą wnosić do Rady Gminy pisemny protest wyborczy przeciwko ważności wyborów, jeżeli dopuszczono się naruszenia trybu i zasad wyboru Sołtysa, bądź Rady Sołeckiej.

2. W razie stwierdzenia uchybień, które mogły mieć wpływ na wynik wyborów, Rada Gminy unieważnia wybory i zarządza ponowne wybory w ciągu 14 dni od daty ich unieważnienia.

§ 30. 1. Sołtys i członek Rady Sołeckiej mogą być odwołani przed upływem kadencji z powodu:

1) niewykonywania swoich obowiązków,

2) naruszania postanowień Statutu,

3) nieprzestrzegania uchwał Zebrania Wiejskiego,

4) nieracjonalnego gospodarowania mieniem oraz środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa i członka Rady Sołeckiej może wystąpić:

1) 15% mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim,

2) Rada Gminy,

3) Wójt.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, winien zawierać uzasadnienie oraz podpis (podpisy) wnioskodawców. Wniosek bez uzasadnienia pozostawia się bez rozpatrzenia.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, kieruje się do Wójta.

5. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie, na którym wniosek o odwołanie zostanie poddany pod głosowanie w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

6. Głosowanie w sprawie odwołania Sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej winno nastąpić po wysłuchaniu jego wyjaśnień, chyba że osoba, której wniosek dotyczy, nie stawiła się bez usprawiedliwienia.

7. Do głosowania w sprawie odwołania Sołtysa i członka Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio przepisy o wyborze Sołtysa.

§ 31. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje na skutek:

1) złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,

2) pozbawienia praw publicznych,

3) śmierci.

§ 32. W terminie do 30 dni od daty odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia jego mandatu Wójt zarządza przeprowadzenie przedterminowych wyborów Sołtysa.

§ 33. Wójt zarządza przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Sołeckiej na wniosek Sołtysa w przypadku wygaśnięcia mandatów lub odwołania co najmniej 1/3 członków Rady Sołeckiej.

§ 34. Kadencja Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach przedterminowych i uzupełniających trwa do czasu zakończenia kadencji Rady Gminy.

Rozdział 5.
Zasady korzystania z mienia komunalnego oraz rozporządzania dochodami z tego źródła

§ 35. Sołectwo korzysta z mienia komunalnego przekazanego przez Gminę na zasadach określonych w Statucie Gminy, w niniejszym Statucie oraz w innych przepisach prawa obowiązujących w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym.

§ 36. Środki przyznane Sołectwu w ramach budżetu gminy jako fundusz sołecki mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację zadań zgodnych ze strategią rozwoju gminy, stanowiących zadanie własne gminy oraz służących poprawie warunków życia mieszkańców.

§ 37. 1. Sołectwo zobowiązane jest do racjonalnej gospodarki przekazanym mieniem komunalnym oraz do przestrzegania wszystkich przepisów związanych z eksploatacją tego mienia.

2. W sprawach zarządzania mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu do korzystania upoważnione są organy Sołectwa, według ich kompetencji.

§ 38. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy, na zasadach określonych w Statucie Gminy, w odrębnej uchwale Rady Gminy oraz w innych przepisach prawa obowiązujących w tym zakresie.

Rozdział 6.
Współpraca z innymi sołectwami

§ 39. 1. Sołectwo może współpracować z innymi sołectwami z terenu Gminy, w zakresie zadań Sołectwa objętych Statutem.

2. Sołectwo może współpracować z organizacjami regionalnymi i krajowymi. We współpracy z tymi organizacjami Sołectwo reprezentowane jest przez Sołtysa.

Rozdział 7.
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością Sołectwa

§ 40. 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem,celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Do podstawowych środków nadzoru należą w szczególności:

1) dokonywanie oceny działalności i stanu Sołectwa na sesji Rady Gminy,

2) dokonywanie kontroli Sołectwa.

§ 41. 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt.

2. Komisja Rewizyjna Rady Gminy kontroluje działalność Sołectwa w trybie określonym w Statucie Gminy.

§ 42. 1. Podmioty wymienione w § 41 Statutu mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa.

2. Sołtys odpowiedzialny jest za udostępnienie wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji w toku prowadzonych czynności kontroli i nadzoru.

§ 43. 1. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności Uchwaływ całości lub części orzeka Rada Gminy uchwałą w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały Zebrania Wiejskiego.

2. Wójt może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego na okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia jej przedłożenia, jeżeli jej wykonanie wywołałoby nieodwracalne skutki.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 44. O łączeniu, podziale lub zniesieniu Sołectwa oraz o zmianie jego granic decyduje Rada Gminy na zasadach określonych w Statucie Gminy.

§ 45. 1. Zmiany Statutu uchwala Rada Gminy w trybie określonym przepisami prawa.

2. Z wnioskiem o dokonanie zmian w Statucie może wystąpić:

1) Rada Gminy,

2) Wójt,

3) Zebranie Wiejskie.

§ 46. Traci moc uchwała nr IV/LI/323/06 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 20 października 2006 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa PSARY.

§ 47. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 48. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. (*)

——————————————-

(*) – Statut został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dn. 08.02.2019 r.
Wszedł w życie 23.02.2019 r.

Treść Statutu sołectwa Psary ogłoszony w Dz.U. Województwa Dolnośląskiego z 2019 r. poz. 896 pobrano ze  strony:
http://edzienniki.duw.pl/duw/#/legalact/2019/896/