Sołtys i Rada Sołecka

Ponieższe informacje opracowano na podstawie Statutu sołectwa Psary. Mają one charakter wyłącznie poglądowy.

Sołtys

Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa Psary.

Uprawnienia, zadania i obowiązki Sołtysa

Zgodnie ze Statutem sołectwa Psary Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie i (najczęściej) mu przewodniczy (z wyjątkiem Zebrania ws. wyboru organów sołectwa, które zwołuje Wójt Gminy). Sołtys jest zobowiązany do powiadamiania (w sposób zwyczajowo przyjęty) o terminie i miejscu Zebrań.

Do zadań Sołtysa należy w szczególności:

 • przygotowanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,
 • wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego oraz innych zadań określonych przepisami prawa i uchwałami organów gminy,
 • gospodarowanie mieniem przekazanym sołectwu,
 • wykonanie zadań wynikających z przepisów ogólnie obowiązujących, a w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym i usuwania ich skutków.

Rada Sołecka

Rada Sołecka jest organem wspierającym Sołtysa. Składa się z Przewodniczącego i 4 członków. Pracom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys.

Kompetencje i uprawnienia Rady Sołeckiej

Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:

 • przygotowanie Zebrań,
 • zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa,
 • sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa,
 • inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców,
 • współpraca z właściwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zadań.

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady Gminy. Po upływie kadencji Rady Gminy Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyborów nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

Prawo wyborcze

Prawo wybierania mają stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania organów sołectwa.

Wybory prowadzone są z zachowaniem następujących zasad:

 • tajności,
 • bezpośredniości,
 • powszechności,
 • równości.

Zwołanie wyborów

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia kadencji nowo wybranej Rady Gminy.

Zebranie w sprawie wyborów organów sołectwa zwoływane jest przez Wójta Gminy, który w uzgodnieniu z ustępującym Sołtysem ustala dzień, godzinę i miejsce Zebrania Wiejskiego. O dacie i miejscu Zebrania zawiadamia z upoważnienia Wójta Sołtys, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.

Przeprowadzenie wyborów – komisja skrótacyjna

Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3-osobowym, spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.

Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

 • przyjęcie zgłoszeń kandydatów, ustalenia, czy istnieją przeszkody, o jakich mowa w §16 Statutu sołectwa Psary,
 • przeprowadzenie głosowania,
 • ustalenie i ogłoszenie jego wyników,
 • sporządzenie protokołu o wynikach wyborów (protokół podpisują członkowie komisji).

Wybór Sołtysa

Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który trzymał więcej niż połowę ważnych głosów. Jeżeli większości głosów (50% +1 głos) nie uzyskał żaden z kandydatów na Sołtysa, przeprowadza się ponowne głosowanie. Biorą w nim udział kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu i nie wycofali swojej kandydatury.

Nie przeprowadza się ponownego głosowania, jeżeli na liście pozostał tylko jeden kandydat – kandydata uważa się za wybranego na sołtysa.

Wybór Rady Sołeckiej

Za wybranych do rady sołeckiej uważa się kandydatów, który otrzymali największą liczbę głosów. Przewodniczącego rady sołeckiej wybiera rada sołecka ze swojego grona.

Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej

Odwołania Sołtysa, przed upływem kadencji, może dokonać Zebranie Wiejskie z własnej inicjatywy lub na wniosek Wójta. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 50 uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.

Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji następuje na wniosek Sołtysa.

Wybory uzupełniające

W razie odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej w trakcie kadencji – Wójt Gminy w terminie do 2 miesięcy od dnia ustąpienia lub odwołania zarządza wybory uzupełniające.

zebrał Maciej Lamasz