Nowe MPZP w Psarach

Poniższy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny. Został opracowany na podstawie dokumentów znajdujących się na stronie urzędu Gminy Wisznia Mała: bip.wiszniamala.pl.

Dla terenów znajdujących się w obrębie Psary obowiązywał* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nazwie MPZP PSARY – uchwała nr V/XXXVII/206/10 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 kwietnia 2010r.

*- Zgodnie z informacją zamieszczoną 28 listopada 2011r. na stronie www.geowisznia.pl miejscowy MPZP Psary został zaskarżony i wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) we Wrocławiu została stwierdzona nieważność zaskarżonej uchwały. Obecnie dla terenów w obrębie Psary nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. TREŚĆ WYROKU

W grudniu 2010 roku Rada Gminy Wisznia Mała podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Psar.

W toku dalszych działań wyodrębniono w ramach obrębu Psary 3 obszary, dla których będą opracowane odrębne plany zagospodarowania przestrzennego. Uchwałami z dnia 20 kwietnia 2011r. przystąpinono do opracowania miejcowych planów zagospodarowania przestrzennego o nazwach MPZP Psary I, MPZP Psary II i MPZP Psary III. W uchwałach określono szczegółowo tereny, których dotyczą poszczególne plany. Jednocześnie uchylona została uchwała z 29 grudnia 2010r.

Obwieszczeniami Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 30 sierpnia 2011r. podano do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do sporządzenia w/w planów miejscowych: MPZP PSARY I, MPZP PSARY II i MPZP PSARY III. Jednocześnie w obieszczeniach poinformowano o możliwości zgłaszania wniosków do wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Wisznia Mała ul. Wrocławska 9, 55/114 Wisznia Mała w terminie do 21 września 2011r. Szczegółowe informacje na temat składanych wniosków znajdują się w poszczególnych obwieszczeniach.

Na Zebraniu Wiejskim sołectwa Psary, które odbyło się 8 września 2011 r. w budynku szkoły, przedyskutowano i podjęto uchwały o zgłoszeniu wniosków w imieniu społeczności Psar do projektów MPZP PSARY I i MPZP PSARY II dotyczące terenów należących do gminy oraz zapisów ogólnych. W związku z podjętymi uchwałami nie wyklucza się składania indywidulanych winiosków przez osoby zainteresowane.

Obwieszeniem z 11 września 2012r. Wójt Gminy Wisznia Mała zawiadamił o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Psary o nazwie MPZP PSARY III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z projektem można było się zapoznać w dniach od 18.09.2012 r. do 17.10.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wisznia Mała ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbyła się w dniu 17.10.2012r o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Wisznia Mała ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała. Każdy, kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, mógł wnieść uwagi, które należało składać na piśmie do Wójta Gminy Wisznia Mała z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2012 r.

zebrał Maciej Lamasz