MPZP Psary Północ – wyłożenie projektu planu, dyskusja publiczna, składanie wniosków

Wójt Gminy Wisznia Mała zawiadamia o zmianie terminów związanych z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. MPZP PSARY PÓŁNOC:

  • wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. MPZP PSARY PÓŁNOC wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
    - od 25 września 2017 r. do 30 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała , pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu
  • dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami
    w dniu 25 października 2017 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała, pokój nr 12
  • składania wniosków i uwag do wyłożonego projektu planu
    - w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2017 r.

Więcej

Przystąpienie do sporządzenia MPZP PSARY PÓŁNOC (ponowne obwieszczenie)

Wójt Gminy Wisznia Mała obwieszczeniem z dn. 27. sierpnia 2015r. zawiadamia ponownie o przystąpieniu do sporządzenia m.in. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Psary o nazwie MPZP PSARY POŁNOC. W nowym obwieszczeniu wydłużono termin składania wniosków do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Więcej

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej – 24.03.2015 (wtorek)

Na podstawie §17 ust. 2 Statutu Sołectwa Psary Wójt Gminy Wisznia Mała podaje do publicznej wiadomości Mieszkańców Sołectwa Psary, że na dzień 24.03.2015 (wtorek) na godz. 18:00 zostało zwołane Zebranie Wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Psarach, ul. Główna 40.

Więcej