Spotkanie informacyjne dotyczące budowy i podłączenia do sieci kanalizacyjnej, 03.07.2019 (środa)

W dniu 03 lipca 2019 r. (środa) o godz. 18:00 w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Psarach przy ul. Głównej 40 odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców Psar i Szymanowa w sprawie przyłączy do sieci kanalizacyjnej.

W spotkaniu udział wezmą Wójt Gminy Wisznia Mała oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej – pani Grażyna Chwastek.

Każdy uczestnik spotkania będzie mógł uzyskać informacje o przyłączeniu swojej posesji do kanalizacji i wyjaśnić ewentualne wątpliwości.

Jerzy Szczerbik
Sołtys Psar

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej – 20.03.2019 (środa)

OBWIESZCZENIE
z dn. 11 lutego 2019 r.

o zarządzeniu Zebrania Wiejskiego sołectwa Psary
dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej 

Wójt Gminy Wisznia Mała podaje do wiadomości mieszkańców Sołectwa Psary, że na dzień 20 marca 2019 r. (środa) na godzinę 18:00 zostało zwołane Zebranie Wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie Wiejskie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Psarach, ul. Główna 40.

Więcej

MPZP Psary Północ – ponowne wyłożenie planu, dyskusja publiczna, składanie uwag

Wójt Gminy Wisznia Mała zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. MPZP PSARY PÓŁNOC:

 • wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. MPZP PSARY PÓŁNOC wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  - od 23 maja 2018 r. do 13 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała , pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu
 • dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami
  w dniu 13 czerwca 2018 r. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała, pokój nr 12
 • składania wniosków i uwag do wyłożonego projektu planu
  - w nieprzekraczalnym terminie do 26 czerwca 2018 r.

Więcej

MPZP Psary Północ – wyłożenie projektu planu, dyskusja publiczna, składanie wniosków

Wójt Gminy Wisznia Mała zawiadamia o zmianie terminów związanych z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. MPZP PSARY PÓŁNOC:

 • wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. MPZP PSARY PÓŁNOC wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  - od 25 września 2017 r. do 30 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała , pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu
 • dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami
  w dniu 25 października 2017 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała, pokój nr 12
 • składania wniosków i uwag do wyłożonego projektu planu
  - w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2017 r.

Więcej

Przystąpienie do sporządzenia MPZP PSARY PÓŁNOC (ponowne obwieszczenie)

Wójt Gminy Wisznia Mała obwieszczeniem z dn. 27. sierpnia 2015r. zawiadamia ponownie o przystąpieniu do sporządzenia m.in. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Psary o nazwie MPZP PSARY POŁNOC. W nowym obwieszczeniu wydłużono termin składania wniosków do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Więcej