Podziel się:

Rada Społeczna SP ZOZ w Wiszni Małej interweniuje w sprawie Ośrodka Zdrowia

piątek 29th, Kwiecień 2016 / 08:00 Autor:

Czy to początek pozytywnych zmian w Ośrodku Zdrowia w Wiszni Małej? Życzę tego sobie i wszystkim pacjentom korzystającym z usług przychodni. Wielki plus dla radnej Marzanny Jurzysty-Ziętek za zajęcie się sprawą.  Oto treść pisma jakie wczoraj zostało upublicznione przez Radną na jej stronie internetowej:

Rada Społeczna SP ZOZ w Wiszni Małej po wnikliwym zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 13.04.2016r. z „skargami i zarzutami” mieszkańców zawartych w piśmie Pani Marzanny Jurzysty – Ziętek zam. Malin z dnia 18.03.2016r. oraz informacją Kierownik Pani Bożeny Kołpak dot. zasadności tych „skarg i zarzutów”

- w związku z Art. 48 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.)

WNIOSKUJE

do kierownika w/w placówki zdrowotnej o PILNE podjęcie następujących działań organizacyjnych i technicznych, które pozwolą w przyszłości zmniejszyć a docelowo wyeliminować stwierdzone nieprawidłowości:

 1. podjęcie działań technicznych które poprawią dostępność i sposób dokonywania rejestracji telefonicznej pacjentów np. poprzez
  a) zmianę centrali telefonicznej
  b) zwiększenie liczby łącz zewnętrznych i ewentualne zwiększenie stanowisk obsługi telefonicznej,
  c) wypracowanie standardu rozmów w kontakcie z klientem/pacjentem, z uwzględnieniem specyfiki rozmów telefonicznych
 2. zorganizowanie dla personelu obsługi rejestracji: rejestratorek/rejestratorów, pielęgniarek i innych osób pracujących w codziennym, bezpośrednim lub pośrednim kontakcie z pacjentem szkoleń z zakresu: profesjonalnej obsługi pacjenta, skutecznej komunikacji i budowania pozytywnego wizerunku placówki,
 3. przeprowadzenie rozmów dyscyplinujących z osobami których zarzuty dotyczą o obowiązku bezwzględnego stosowania się w pracy do regulaminu pracy, przede wszystkim do stosowania w pracy efektywnych metod komunikacji i sztuki prowadzenia rozmowy z pacjentem obejmujący m. in. potrzebę:
  a) aktywnego słuchania i rozpoznawanie potrzeb pacjentów,
  b) budowania precyzyjnych komunikatów – parafraz i klaryfikacji jako technik unikania konfliktów,
  c) wyprzedzania oczekiwań klienta – pacjenta, czyli jak pacjent chciałby być obsługiwany – rola, znaczenie i sposoby odkrywania, zaspokajania i przekraczania oczekiwań pacjenta,
 4. dokonanie weryfikacji sposobu identyfikacji pracowników – personelu medycznego, obsługi, i pomocniczego (zwłaszcza stażystów),
 5. dokonanie analizy potrzeb i ewentualnej weryfikacji sposobu obsługi punktu rejestracji pacjenta (podział czynności rejestratorek),
 6. wdrożenie i monitorowanie na bieżąco (w okresach miesięcznych) wewnętrznego anonimowego systemu badanie satysfakcji pacjenta-klienta (również i na stronie internetowej SP ZOZ)
 7. przeprowadzenie kampanii informacyjnej dot. trybu i sposobu realizacji przez pacjentów prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności badań i porad lekarskich (w razie potrzeby także w domu), leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego, rehabilitacji leczniczej, profilaktyki zdrowotnej, zwłaszcza w aspekcie zawartych umów i konsekwencji z nich wynikających: limity przyjęć itp.

Z uwagi na fakt, że Rada Społeczna nie ma prawa zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) dokonywać okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów z zakresu podlegającemu nadzorowi medycznemu, wnioskuje w tym zakresie jedynie o:

 1. przeprowadzenie rozmowy z wymienionymi w piśmie Pani Marzanny Jurzysty – Ziętek z dnia 18.03.2016r. – lekarzami dot. stawianych im zarzutów dot. ,,sposobów” i metod ich leczenia, zwłaszcza w aspekcie zapisów art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, które to nakładają na lekarza obowiązek wykonywania zawodu, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.
 2. umieszczenie we wszystkich gabinetach lekarskich i zabiegowych informacji o sposobie i trybie składania przez pacjentów skarg – zastrzeżeń dotyczących sposobu leczenia, z zachowaniem przewidzianej prawem kolejności: kierownik przychodni, Rzecznika Praw Pacjenta lub rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej lub NFZ.

 

Przewodniczący Rady Społecznej
Jakub Bronowicki

Źródło: www.jurzysta-zietek.pl

Trzebnica24.eu – wieści z powiatu trzebnickiego

Dodaj komentarz

Skomentuj na Facebook-u

Obserwuj na Facebook-u

Archiwum