Podziel się:

Sposób na sukces – konkurs dla przedsiębiorczych i kreatywnych działających na rzecz obszarów wiejskich

środa 03rd, Sierpień 2011 / 08:06 Autor:

Sposób na sukces     Jeżeli prowadzisz firmę, tworzysz nowe miejsca pracy na wsi lub realizujesz ciekawe pomysły na rzecz lokalnych społeczności wiejskich albo wykorzystujesz w prowadzonej działalności odnawialne źródła energii, możesz wziąć udział w XII edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces, organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego.
     Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne, osoby prawne, samorządy gminne oraz powiatowe, organizacje społeczno-zawodowe i branżowe rolników, organizacje pozarządowe i inne.
     Warunkiem udziału w konkursie jest lokalizacja przedsięwzięcia w miejscowości liczącej nie więcej niż 20 tys. mieszkańców.

REGULAMIN
XII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
SPOSÓB NA SUKCES
na najlepsze działania przedsiębiorcze
na obszarach wiejskich

 Patronat:

 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 Patronat medialny:

 • Telewizja Polska S.A. Program 1
 • Agro Serwis
 • Bank i Rolnictwo
 • Nowe Życie Gospodarcze
 • Farmer.pl – portal nowoczesnego rolnika
 • Farmer – magazyn

I. Cele konkursu :

 • promocja rozwoju przedsiębiorczości, w tym pozarolniczych przedsięwzięć tworzących nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców,
 • aktywizacja gospodarcza mieszkańców wsi,
 • upowszechnianie informacji o wyróżnionych przedsięwzięciach gospodarczych,
 • upowszechnianie wiedzy o sposobach pozyskiwania środków na dofinansowanie przedsięwzięć gospodarczych,
 • wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy uczestnikami konkursu,
 • promocja przedsięwzięć realizowanych w ramach inicjatywy Leader,
 • promocja przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

II. Organizatorzy :

 • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z :
 • Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub,
 • Stowarzyszeniem Sposób na Sukces,
 • Firmą Agrobroker – Ubezpieczenia i Doradztwo,
 • Towarzystwem Inicjatyw Społecznych Nowy Świat,
 • Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.

III.  Rada Programowa :

 • Radę Programową tworzą przedstawiciele organizatorów, patronów honorowych i medialnych.
 • Rada Programowa powołuje Jury z grona organizatorów oraz patronów honorowych i medialnych, które ocenia przedsięwzięcia zgłoszone do  konkursu i przyznaje nagrody.
 • Rada Programowa / Jury konkursu wybiera laureatów konkursu w dwóch etapach:
  - w etapie pierwszym Rada Programowa / Jury konkursu ocenia przedsięwzięcia na podstawie materiałów zawartych w nadesłanych kartach zgłoszeń, wyłaniając grupę nominatów;
  - w etapie drugim Rada Programowa / Jury konkursu ocenia przedsięwzięcia z grupy nominatów na podstawie wizytacji terenowych, wyłaniając laureatów konkursu.

IV.  Warunki uczestnictwa :

 • W XII edycji konkursu zostaną przyznane nagrody za najlepsze przedsięwzięcia zrealizowane w roku 2010 i pierwszym półroczu 2011 roku w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, tworzące nowe miejsca pracy.
 • Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne tj. : 
  - spółki prawa handlowego,
  - samorządy gminne oraz powiatowe, w tym z miast do 20 tys. mieszkańców,
  - organizacje społeczno-zawodowe i branżowe rolników,
  - organizacje pozarządowe,
  - inne.
 • Osoby fizyczne i osoby prawne zgłaszają propozycje konkursowe po uzyskaniu potwierdzenia zrealizowanego przedsięwzięcia przez  Urząd Miasta i Gminy, Urząd Gminy albo Ośrodek Doradztwa Rolniczego lub Oddział Centrum Doradztwa Rolniczego właściwe dla miejsca realizacji przedsięwzięcia.
 • Kryteria oceny przedsięwzięć zgłoszonych do konkursu:
  1. Kryteria podstawowe:
  a) znaczenie przedsięwzięcia dla właściciela / właścicieli,
  b) stan zatrudnienia na początku uruchomienia działalności i/lub przedsięwzięcia i na dzień 30 czerwca 2011 r.
  c) znaczenie przedsięwzięcia dla rozwoju gminy :
  - społeczna użyteczność przedsięwzięcia, 
  - perspektywiczny wpływ przedsięwzięcia na rozwój gminy i społeczności lokalnej,
  d) przedsięwzięcie zrealizowane przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej,
  e) zakres wykorzystania lokalnego potencjału,
  f) innowacyjność rozwiązań,
  g) konsekwencja w prowadzeniu działalności,
  h) pozycja konkurencyjna na rynku (lokalnym / krajowym).
  2. Kryteria dodatkowe:
  a) przedsięwzięcie zrealizowane w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
  b) przedsięwzięcie zrealizowane w ramach inicjatywy Leader,
  c) przedsięwzięcie zrealizowane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
  d) posiadanie odpowiednich dokumentów poświadczających bezpieczeństwo żywności lub dotyczących jakości wyrobów,
  e) uwzględnienie wymogów ochrony środowiska,
  f) stopień dostosowania przedsiębiorstwa do standardów Unii Europejskiej,
  g) działalność eksportowa.
 • Zgłoszeniem do udziału w konkursie jest KARTA ZGŁOSZENIA sporządzona wg określonego wzoru przesłana na adres Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie.
 • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku, znajdującego się na zdjęciach przesłanych do Centrum Doradztwa Rolniczego oraz wykonanych podczas uroczystości finałowej, na potrzeby umieszczenia ich  w publikacjach, artykułach, na stronach internetowych www.cdr.gov.pl oraz podmiotów współpracujących przy organizacji konkursu Sposób na Sukces zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24 poz.83 z późn. zm.).
 • Podmioty nagodzone i wyróżnione są zobowiązane do uiszczenia podatku od nagród w wysokości 10% od wartości nagrody zgodnie  z art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 68 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 Poz. 176 z  2000 ze zm.). Do poboru należnego podatku zobowiązany jest organizator konkursu.

V. Nagrody:

Przewiduje się nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:

 • indywidualna,
 • rodzinna,
 • zespołowa,
 • inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.
 • Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród niż wymieniono w pkt 1.

VI. Czas trwania konkursu:

 • Konkurs ma charakter stały, a rozstrzygany jest raz w roku.
 • Przedmiotem oceny XII edycji są przedsięwzięcia realizowane w okresie od 01.01.2010 roku do 30.06.2011 roku (przedsięwzięcie  rozumiane jako uruchomienie działalności gospodarczej lub uruchomienie nowego przedsięwzięcia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej).
 • Termin nadsyłania zgłoszeń  konkursowych ustala się do 15 października 2011 roku.
 • Ogłoszenie wyników odbędzie się w terminie do 31 marca 2012 roku.

VII. Postanowienia końcowe:

 • Finaliści konkursu przyjmują zobowiązanie do stosowania w promocji  w ramach prowadzonej działalności tj. na produktach, na stronach internetowych, w ulotkach i materiałach reklamowych, tytułu: Laureat danej edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces lub odpowiednio Wyróżniony w danej edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces oraz logo konkursu Sposób na Sukces.
 • Organizatorzy przewidują upowszechnianie w mediach informacji o przebiegu i wynikach konkursu.
 • Aktualny stan realizacji oceny zgłoszonych przedsięwzięć (przedsięwzięcia zgłoszone, nominowane, laureaci i wyróżnieni) można sprawdzić na stronie www.cdr.gov.pl
 • W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby przedsięwzięć konkursowych
  niż 50 – rozstrzygnięcie może nastąpić w kolejnej edycji konkursu.
  Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Programowa.
 • Od decyzji Jury w sprawie nagród nie przysługuje prawo odwołania.
 • Regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz inne informacje na temat konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego www.cdr.gov.pl .
 • W XII edycji konkursu nie mogą uczestniczyć laureaci i wyróżnieni
  z poprzednich edycji.
 • W konkursie mogą uczestniczyć przedsięwzięcia nie nagrodzone
  w poprzednich edycjach.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza przyjęcie zasad określonych w regulaminie, w tym zobowiązań określonych dla konkursu oraz laureatów konkursu.
 • Szczegółowych informacji na temat organizacji konkursu udziela Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie; tel. 22/ 729 66 34 do 38 wew. 116, 145; faks: 22/ 729 72 91;  e-mail: a.woszczek@cdr.gov.pl; i.studniarek@cdr.gov.pl
 • Zgłoszenia należy przesłać w 5 egzemplarzach na adres:
  Centrum Doradztwa Rolniczego
  05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99
  Konkurs Sposób na Sukces

 Karta zgłoszenia: link

Trzebnica24.eu – wieści z powiatu trzebnickiego

Dodaj komentarz

Skomentuj na Facebook-u

Obserwuj na Facebook-u

Archiwum