• bg1
 • bg2
 • bg3
 • bg4
backgrounds:

Statut Sołectwa Wysoki Kościół

 

UCHWAŁA Nr IV/LI/  /06
Rady Gminy Wisznia Mała
Z dnia 20 października 2006 r.
W sprawie nadania statutu sołectwa Wysoki Kościół

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35, art. 40, art.48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Wisznia Mała postanawia:

§ 1
Nadać sołectwu Wysoki Kościół Statut o następującej treści:
STATUT SOŁECTWA Wysoki Kościół

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Sołectwo Wysoki Kościół jest jednostką pomocniczą Gminy Wisznia Mała dla wykonywania jej zadań i nie posiada odrębnej osobowości prawnej.
 2. Sołectwo Wysoki Kościół obejmuje swym zasięgiem obszar zaznaczony na mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszego statutu.

§2

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

 1. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Wisznia Mała.
 2. Sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą określoną w §1 niniejszego statutu.
 3. Statucie – należy przez to rozumieć statut sołectwa.
 4. Sołtysie – należy przez to rozumieć organ wykonawczy sołectwa.
 5. Przewodniczącym Rady Sołeckiej – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Sołeckiej sołectwa.
 6. Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć organ wspierający Sołtysa.

 

Rozdział II
Zakres działania sołectwa

§3

 1. Podstawowym celem utworzenia i działania sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań gminy z uwzględnieniem potrzeb indywidualnych wspólnoty mieszkańców tego sołectwa.
 2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy poprzez:
  a) Inicjowanie działań organów gminy,
  b) Opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów gminy,
  c) Podejmowanie rozstrzygnięć,
  d) Podejmowanie innych czynności i działań.

§4

Do zakresu działań sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne sołectwa niezastrzeżone ustawami i statutem gminy na rzecz innych organów, a w szczególności:

 1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa tj. regulacji prawnych dotyczących tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej, w tym zmiana granic czy nazwy sołectwa, zmiana statutu sołectwa, przekazanie lub odebranie sołectwu składników majątkowych należących do gminy jako właściciela,
 2. Występowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw publicznych sołectwa lub jego części, których załatwienie wykracza poza możliwości sołectwa,
 3. Współpraca z radnymi, głównie przez ułatwienie im kontaktu z wyborcami,
 4. Współpraca z właściwymi organami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury fizycznej, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej,
 5. Organizowanie przez mieszkańców sołectwa wspólnych prac społecznie użytecznych.

 

Rozdział III
Organy i zakresy ich kompetencji

§5

 1. Organami sołectwa są: Zebranie Wiejskie – jako organ uchwałodawczy oraz Sołtys – jako organ wykonawczy.
 2. Działania Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
 3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady Gminy.
 4. Po upływie kadencji Rady Gminy Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyborów nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§6

 1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa.
 2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:
  a) Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie,
  b) Określenie przeznaczenia środków finansowych wydzielonych w budżecie gminy do dyspozycji sołectwa w ramach uprawnień przyznanych jednostce pomocniczej,
  c) Określenie przeznaczenia innych składników mienia komunalnego przekazanych sołectwu oraz dochodów z tego źródła w ramach uprawnień przekazanych przez Radę Gminy,
  d) Wyrażenie stanowiska sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska wystąpi organ gminy,
  e) Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach lokalnych sołectwa o podstawowym znaczeniu (tworzenie, łączenie, podział i znoszenie jednostki pomocniczej).

§7

 1. Do głosowania w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
 2. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania poweźmie wątpliwości, czy dana osoba, przybyła na Zebranie, jest uprawniona do głosowania, może zażądać dokumentu stwierdzającego tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień.

§8

 1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa lub na wniosek organów gminy w miarę potrzeb.
 2. Sołtys zobowiązany jest również do zwołania Zebrania na pisemny wniosek 10% osób uprawnionych do udziału w Zebraniu. W takim przypadku Sołtys zobowiązany do zwołania Zebrania w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
 3. O miejscu i terminie Zebrania Sołtys powiadamia w sposób zwyczajowo przyjęty.

§9

 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.
 2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania przewodniczy członek Rady Sołeckiej wskazany przez Sołtysa.
 3. Zebranie jest ważne, gdy wzięło w nim udział 15 uprawnionych.
 4. Jeżeli w Zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców, Sołtys wyznacza ponowny termin zebrania za 15 minut. Zebranie przeprowadzone w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

§10

Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:

 1. Kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,
 2. Udzielaniu głosu poza kolejnością,
 3. Określaniu ilości czasu przeznaczonego dla każdego mówcy,
 4. Odbieraniu głosu,
 5. Zamknięciu dyskusji.

§11

O ile ustawy lub niniejszy statut nie stanowią inaczej, uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają większością głosów uczestniczących w nim.

§12

 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami organów gminy.
 2. Do zadań sołtysa należy w szczególności:
  a) Przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
  b) Wykonywanie uchwał Zebrania,
  c) Gospodarowanie mieniem przekazanym sołectwu,
  d) Wykonywanie zadań wynikających z przepisów ogólnie obowiązujących, a w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym i usuwania ich skutków.

§13

 1. W zakresie określonym w § 12 ust. 2 pkt a, c, d działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
 2. Rada Sołecka składa się z Przewodniczącego i 2 członków.
 3. Pracom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys.

§14

Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:

 1. Przygotowywanie Zebrań,
 2. Zbieranie wniosków innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa,
 3. Sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa,
 4. Inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców,
 5. Współpraca z właściwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zadań.


Rozdział IV
Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

§15

 1. Prawo wybierania mają stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
 2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania organów sołectwa.

§16

 1. Wybory przeprowadza się z zachowaniem następujących zasad:
  a) Tajności,
  b) Bezpośredniości,
  c) Powszechności,
  d) Równości.

§17

 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia kadencji nowo wybranej Rady Gminy.
 2. Zebranie w sprawie wyborów organów sołectwa zwoływane jest przez Wójta Gminy, który w uzgodnieniu z ustępującym Sołtysem ustala dzień, godzinę i miejsce Zebrania. O dacie i miejscu Zebrania zawiadamia z upoważnienia Wójta Sołtys, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.

§18

 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.
 2. Do zadań komisji należy:
  a) Przyjęcie zgłoszeń kandydatów ustalenia, czy istnieją przeszkody o jakich mowa w §16.
  b) Przeprowadzenie głosowania,
  c) Ustalenie i ogłoszenie jego wyników,
  d) Sporządzenie protokołu o wynikach wyborów (protokół podpisują członkowie komisji).
 3. Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który otrzymał więcej niż połowę ważnych głosów.
 4. Jeżeli liczby głosów określonej w pkt 3 nie uzyskał żaden z kandydatów na sołtysa, przeprowadza się ponownie głosowanie. Biorą w nim udział kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu i nie wycofali swojej kandydatury.
 5. Nie przeprowadza się ponownego głosowania, jeżeli na liście pozostał tylko jeden kandydat. W tym przypadku nie ma zastosowania przepis pkt 3, a kandydata uważa się za wybranego na sołtysa.
 6. Za wybranych do rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 7. Przewodniczącego Rady Sołeckiej wybiera Rada Sołecka ze swojego grona.

§19

 1. Odwołanie Sołtysa, przed upływem kadencji, może dokonać Zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek Wójta.
 2. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 15 uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
 3. Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji następuje na wniosek Sołtysa.

§20

W razie odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej w trakcie kadencji – Wójt gminy w terminie do 2 miesięcy od dnia ustąpienia lub odwołania, zarządza wybory uzupełniające.

 

Rozdział V
Gospodarka finansowa sołectwa

§21

 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
 2. Rada Sołecka może poszukiwać środków finansowych poza budżetem gminy.

§22

W celu wydzielenia w budżecie gminy środków niezbędnych na realizację zadań sołectwa Sołtys w terminie do 30 września każdego roku sporządza preliminarz wydatków i przedkłada go Wójtowi Gminy.

 

Rozdział VI
Nadzór nad działalnością sołectwa

§23

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§24

 1. Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: Rada Gminy oraz Wójt.
 2. Wójt może upoważnić pracowników Urzędu Gminy do dokonania czynności kontrolnych w jego imieniu.

§25

 1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania jednostki pomocniczej gminy oraz żądania nieograniczonego dostępu do urządzeń i mienia pozostających we władaniu sołectwa.
 2. Kontrolę przeprowadza się w obecności sołtysa.

§26

 1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Wójtowi kopii protokołów i uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.
 2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.

 

Rozdział VII
Przepisy końcowe

§27

Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Gminy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Traci moc załącznik nr  do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 września 1991 roku nr V/21/91 w sprawie nadania statutu dla poszczególnych sołectw.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Zredagował: Bonawentura Bienias